Robert SCHUMANN

Robert SCHUMANN

Märchenbilder op.113, Rasch (3èmemouvement)

avec Vinciane Béranger, alto

Anne-Lise Gastaldi, piano 

éditions Zig Zag Territoires